اردیب (ارابه) نگین کویر

طول وعرض زندگی

زندگی طول وعرض دارد,

به طول آن کارنداشته باشید,

درعرض آن زندگی کنید.