اردیب (ارابه) نگین کویر

زندگی طول وعرض دارد,به طول آن کارنداشته باشید,درعرض آن زندگی کنید.