اردیب (ارابه) نگین کویر

نقدعملکردشورای روستای اردیب به بهانه سالروز تشکیل شوراهای اسلامی روستا

روز نهم اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی روستا می باشد ضمن تبریک وخسته نباشید به تمامی عزیزانی که در کسوت شورا به خدمتگزاری مردم زحمت کش روستا مشغولند بالاخص شورای روستای اردیب  این روز بهانه شد جهت نقدوبررسی عملکرد این عزیزان در قسمت ادامه مطالب به شرح وظایف شورای اسلامی روستاها پرداخته و نکات قابل تامل وواکاوی آن بارنگ قرمز مشخص شده است درذیل نیز سوالات وابهامات موجود بیان می شود.

 لذا خواهشمنداست پس بررسی موضوع وبر اساس ماده 2 سوگند یاد شده توسط اعضاءشورا : «من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همة زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته، و مادام که در شوراهای اسلامی روستا عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.»به سوالات ذیل بارجوع به وجدان خود پاسخ دهید.

 ١-چندنفرازاعضای شورابه وظایف ومحدوده اختیارات شورا واقفند وقادر به دفاع از حق و حقوق روستادر ادارات منطقه می باشند؟

  2-چندجلسه رسمی براساس مفادمواد23و29 آئین نامه اجرایی داشته اید ؟آیاتابحال جرات بیان سوال از نماینده محترم مجلس ویا بخشدارمحترم منطقه راداشته اید ؟یابیشتر فکرگذران وقت وداشتن پست برایتان مهمتر بوده است؟

 3-شمابارای تک تک زحمت کشان روستاانتخاب شده ایدآیا تابه حال جلسه ای برای پاسخگویی وارائه گزارش اقدامات شورابه آنها داشته اید؟

 4-خدمت در شورا وتمرکز در اجرای امور روستادر چندمین مشغله و اولویت کاری شما عزیزان می باشد؟چندنفردارای قدرت چانه زنی و ایجاد ارتباط وپیگیری امور از ادارات دولتی می باشند؟چند نفر شاغل اموردولتی هستیدکه درزمان وقت  اداری قادربه رفت وآمد به بخش نبوده ونمی توانید به کار شورا برسید؟

 5-ماجرای فروش مدرسه اردیب که  ظاهرابا تایید شما به عنوان نمایندگان روستا صورت گرفته چه شد؟چرااطلاع رسانی نکردید؟چراتابه حال مکاتبه ای نداشتید؟سوژه های بعدی در چه مرحله ای است (بهداری)؟نقش شماعزیزان در این قضایا؟؟؟؟

 6-چرامقام وجایگاه روستای خودرادرمنطقه حفظ نکرده ایدو از سایر روستاها دراستفاده از امکانات وتسهیلات ارائه شده عقب مانده اید ؟چرامشکلات وموانع را به مسئولان محلی بازگو نمی کنید؟حفظ جایگاه شما مهمتر است یا روستا؟

 7-چندطرح وپروژه پیشنهادی باافکار اعضای شورا در روستاپیاده شده است؟چقدر از تجربیات ونظریات اهالی روستا بهره برده اید؟

 و...................

وهزاران سوال و ابهامات دیگر که مجالی به بیان آن نیست .

 جای دارد در این مجال  اردیب نگین کویراز جناب آقای فیروزی بخشدارمنطقه بخاطر جلسه ای که با اعضای شورای روستای اردیب (البته آنهم پس  از ....) داشتند تشکر نماید .

 اردیب نگین کویر مجدداضمن تبریک سالروزتشکیل شورای اسلامی روستاها به خادمین روستاخواستار بازکاوی در عملکرد این عزیزان دارد تابتوانیم دربهبود رفاه عمومی زحمتکشان روستا وهمچنین ارتقاء روستایمان درمنطقه مفید وسهیم باشیم.

دست در دست هم دهیم به مهر            روستای خویش  را کنیم  آباد


آئین‌نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا

§         امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی روستا

§         وظایف رئیس شورا

§         وظایف منشی یا منشیان شورا

§         جلسات و تصمیمات شورا

امور داخلی و تشکیلات شورای اسلامی روستا 

ماده 2 :
اعضای شورا موظفند حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از قطعی شدن انتخابات و در روزی که بخشداری بطور کتبی اعلام می‌نماید اولین جلسه خود را در حضور بخشدار یا نمایندة وی و به ریاست مسن‌ترین عضو حاضر تشکیل دهند و به شرح زیر سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند.
«من در برابر کلام الله مجید، به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که در حفظ امانت و انجام هرچه بهتر وظایفم و خدمت به مردم کوشا باشم و قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات کشور را در چارچوب وظایف و اختیارات خود مراعات نمایم و در همة زمینه‌ها عدالت و انصاف را در نظر داشته، و مادام که در شوراهای اسلامی روستا عضویت دارم در رعایت صرفه و صلاح و پیشرفت امور روستا اهتمام نمایم.»

  • تبصره 1 : پیروان اقلیتهای دینی رسمی به جای کلام الله مجید باید به کتاب مقدس خود سوگند یاد کنند.
  • تبصره 2 : هرگاه فرد جدیدی به عضویت اصلی شورا داخل شود، موظف است در ابتدای اولین جلسه حضور در شورا، به ترتیب مذکور در متن ماده سوگند یاد نماید.

ماده 3 :
سمت اعضا در شوراهای با پنج عضو عبارت از رئیس، نایب رئیس و حداقل یک منشی و در شوراهای دارای سه عضو رئیس، نایب رئیس و منشی می‌باشد. که برای مدت دو سال از سوی اعضای شورا انتخاب می‌شوند.

ماده 4 :
در اولین جلسه شورا پس از انجام مراسم تحلیف در حضور بخشدار و یا نماینده وی اعضای حاضر باید اقدام به برگزاری انتخابات داخلی نموده و از بین خود هیأت رئیسه شورای مذکور در ماده 3 این آئین‌نامه را برای مدت دو سال انتخاب نمایند.

ماده 5:
در صورتی که هر یک از اعضاء بنا به دلایلی از عضویت شورا خارج شود، شورا موظف است در اولین جلسه پس از قطعیت یافتن خروج آن عضو، مراتب را به بخشداری محل کتباً گزارش دهد تا بخشداری از اعضای علی‌البدل با احتساب آراء آنان دعوت به شرکت در جلسات و طی مراحل مورد نیاز مانند صدور کارت شناسایی و اطلاع از سمت عضو جدید در شورا را بنماید.

  • تبصره : در صورتی که عضو خارج شده از شورا رئیس و یا نایب رئیس آن باشد شورا باید در جلسه‌ای با هماهنگی بخشدار و حضور نمایندة وی، رئیس یا نایب رئیس را برای مدت باقیماندة هیأت رئیسه انتخاب نماید.

ماده 6 :
فرد یا افرادی که از عضویت شورا خارج می‌شوند موظفند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از قطعیت خروج، کارت عضویت خود را تحویل بخشداری ذیربط نمایند و رسید دریافت دارند.

ماده 7 :
مهر شورا، حداکثر ظرف مدت یک هفته از شروع به کار رسمی شورا توسط بخشدار، تحویل رئیس شورا خواهد شد.

ماده 8 :
اعضای شورا، حق تفویض اختیارات خود به سایریان اعم از عضو و غیرعضو را ندارند.

ماده 9 :
شورای روستاهای واقع در حریم شهرها، موظف به رعایت مقررات مربوط به حریم شهرها می‌باشند.

بالا

وظایف رئیس شورا 

ماده 10 :
رئیس شورا مانند سایر اعضاء دارای یک حق رأی می‌باشد و وظایف او عبارتست از مسئولیت امور اداری و مالی شورا، تنظیم بودجه شورا، تعیین زمان و اداره جلسات عادی و فوق‌العاده شورا و در صورت لزوم، دعوت از اعضاء جهت شرکت در جلسات، تقسیم کار بین اعضاء برای پیگیری مصوبات، دفاع از حقوق و منافع شورا در مقابل غیر و اقامة دعوی، درخواست گزارش کار از اعضاء، امضاء و مهر کردن کلیه اسناد و مکاتبات شورا، ایجاد هماهنگی و ارتباط با شورای اسلامی بخش، دهداری و سایر دستگاههای اجرایی، پیگیری امور مربوط به دهیاری و درخواست گزارش کتبی عملکرد ماهانه از دهیار.

  • تبصره : در صورت عدم حضور رئیس شورا، مسئولیت اداره جلسات شورا و سایر وظایف به عهده نایب رئیس آن می‌باشد.

ماده 11 :
وظایف منشی و یا منشیان شورا عبارت از تهیه و تدوین صورتجلسات، تهیه متن نامه‌ها، ثبت و شماره‌گذاری آن، تهیه گزارش از عملکرد شورا و حفظ و نگهداری دفاتر و صورتجلسات در محل شورا، ثبت و ضبط صورت کلیه اموال و دارائیهای شورا و انجام امور خزانه‌داری شورا از قبیل مسئولیت حسابداری، همکاری با رئیس شورا در تنظیم بودجه و اصلاح یا متمم آن، تنظیم صورتهای مالی شورا، حسابرسی اولیه از فعالیتهای مالی شورا و دهیار از قبیل درآمدها، هزینه‌ها و موجودی در پایان هر سال مالی بر طبق فرمهای دریافتی می‌باشد.

  • تبصره : در صورت غیبت منشی یا منشیان شورا، وظایف آنان از سوی نایب رئیس شورا انجام می‌شود.

جلسات و تصمیمات شورا 

ماده 12 :
جلسات شورا با حضور حداقل 2 نفر در شوراهای دارای 3 عضو و 4 نفر در شوراهای دارای 5 عضو، تشکیل می‌شود و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر خواهد بود.

  • تبصره : حداقل آرای لازم برای تصویب تصمیمات در جلساتی که با 5 و یا 4 نفر تشکیل می‌شود سه رأی و در جلساتی که با 3 و یا 2 نفر تشکیل می‌یابد دو رأی می‌باشد.

ماده 13 :
محل دهیاری و محل تشکیل جلسات شورا، همچنین مکان نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک شورا باید در مکان مشخص و مناسب بوده و با هماهنگی شورای بخش تعیین شود.

ماده 14 :
جلسات شورا بطور مستمر ماهی دوبار تشکیل می‌شود و در صورت نیاز، جلسات فوق‌العاده و اضطراری شورا با پیشنهاد دهدار، دهیار، رئیس شورا و یا سه نفر از اعضا در شوراهای دارای پنج عضو و دو نفر از اعضا در شوراهای دارای سه عضو تشکیل خواهد شد.

ماده 15 :
شورا با تأیید شورای بخش می‌تواند فعالیت‌های سالانه و همچنین برنامه‌های آینده شورا که جنبه عمومی دارد را پس از تصویب در جلسات شورا با وسایل ممکن به اطلاع اهالی روستا برساند.

ماده 16
هرگاه شورا نظرخواهی از اهالی حوزه انتخابیه خود در زمینه موضوع یا موضوعاتی را ضروری تشخیص دهد با تأیید بخشدار ذیربط می‌تواند اقدام به تشکیل جلسه عمومی از اهالی نماید.

ماده 17 :
موضوع یا موضوعات مختلف قابل طرح در شورا با تشخیص رئیس، درخواست هر یک از اعضاء و یا تقاضای کتبی شورای اسلامی بخش، بخشدار و یا دهیار در دستور کار شورا قرار می‌گیرد.

ماده 18 :
صورتجلسات شورا باید بگونه‌ای تنظیم شود که در آن تاریخ و دستور کار هر جلسه، اسامی اعضای حاضر و غایب، تعداد آرای مثبت و منفی اعضا به هر یک از موضوعات مورد بحث، اسامی مدعوین و حاضرین به همراه رئوس مطالب مطروحه در جلسه و تمامی مصوبات آمده باشد.

  • تبصره 1 : کلیه اعضای حاضر باید ذیل صورتجلسات شورا را امضاء و یا مهر نمایند.
  • تبصره 2 : مدعوین حاضر در صورت تشخیص شورا می‌توانند ذیل صورتجلسات را امضاء، انگشت و یا مهر نمایند.

ماده 19 :
شورا موظف است در پایان هر جلسه نسخه‌ای از کلیه مصوبات خود در آن جلسه و در صورت نیاز به پیوست سوابق و مطالب مفید دیگر را جهت اطلاع بخشدار و شورای اسلامی بخش ذیربط ارسال دارد. همچنین نسخه‌ای از مصوباتی که مربوط به دستگاههای دیگر است را به آن دستگاه ارسال نماید.

ماده 20 :
شورا موظف است در پایان نیمه دوم فروردین هر سال گزارش کار سالانه خود را طبق فرمهای دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اصل را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش، نسخه دوم را به منظور اطلاع بخشدار محل ارسال کند و نسخه سوم را بعنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید.

ماده 21 :
تمامی مکاتبات شورا باید طبق فرمهای دریافتی دارای تاریخ، شماره ثبت در دفتر شورا، نام کامل گیرنده و موضوع نامه باشد و حداقل در چهار نسخه تنظیم شود و نسخه اول برای اداره یا سازمان مورد نظر و نسخه دوم برای بخشدار و نسخه سوم برای شورای اسلامی بخش ارسال و نسخه چهارم به عنوان سابقه در بایگانی شورا نگهداری شود.

ماده 22 :
تمامی مکاتبات شورا باید ممهور به مهر شورا و امضای رئیس و در صورت غیبت او نایب رئیس شورا باشد.

ماده 23 :
شورا می‌تواند با مسئولین اجرایی تا سطح شهرستان مستقیماً مکاتبه نماید و در صورت نیاز به مکاتبه با مسئولین بالاتر از طریق شورای اسلامی بخش و در صورت نبودن شورای بخش از طریق بخشدار محل اقدام نماید.

ماده 24 :
شورا باید دارای دفاتر مجزایی جهت ثبت صورتجلسات، حضور و غیاب اعضا در جلسات و نامه‌های دریافتی و ارسالی، طبق دستورالعملهای مربوطه باشد.

ماده 25 :
مصوبات شورا پس از ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. مگر آنکه در ظرف مدت مزبور مسئولان اجرایی مربوط به مصوبه اعتراض نمایند که در این صورت بر طبق ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد. نظر هیأت حل اختلاف استان مبنی بر تأیید یا رد مصوبه قطعی و لازم‌الاجراء است. چنانچه هیأت حل اختلاف استان ظرف مدت 15 روز نظر خود را اعلام ننماید مصوبه لازم‌الاجراء می‌گردد.

ماده 26 :
در صورت نیاز به حضور دهیار در جلسات، شورا می‌تواند طی دعوتنامه کتبی و با تعیین زمان و دستور کار جلسه از او جهت شرکت، دعوت بعمل آورد و دهیار موظف به شرکت در جلسه مزبور می‌باشد.

ماده 27 :
در صورت خودداری دهیار از شرکت در جلسه شورا می‌تواند به دهیار تذکر دهد و در صورت تکرار مجدد توبیخ و یا بر طبق ضوابط و مقررات مربوطه وی را عزل نماید.

ماده 28 :
در صورت درخواست کتبی شورای بخش، بخشدار و یا دیگر دستگاه‌های وظیفه‌مند در روستا و دهیار ذیربط از شورا جهت تشکیل جلسه، مشتمل بر زمان، دستور کار و ضرورت تشکیل جلسه، شورا موظف به برگزاری جلسه فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 29 :
شورا درصورت نیاز و با مسئولیت خود می‌توانـد به منظور مشورت در زمینه موضوع یا موضوعاتی که در دستور کار خود قرار داده است از نمایندگان دستگاههای ذیربط در روستا و یا شخص یا اشخاص غیر عضو دعوت به همکاری نماید.

ماده 30 :
شورا می‌تواند در ارتباط با وظایف خود اطلاعات مورد نیاز را از دستگاهها، ادارت و سازمانهای دولتی، درخواست نماید و آن ادارات و سازمانها موظف به همکاری می‌باشند.

ماده 31 :
شورا موظف است یک ماه قبل از انقضای مدت قانونی خود، صورتی از کلیه فعالیتها، طرحها و برنامه‌هایی که در طول دوره فعالیت قانونی به اجرا گذارده است و یا در دست اجراء دارد در سه نسخه تهیه و نسخه اول و دوم را برای شورای اسلامی بخش و بخشداری ذیربط ارسال و نسخه آخر را جهت ثبت در سوابق شورا نگهداری نماید.

ماده 32 :
هرگاه عضوی بیش از 6 جلسة متوالی و یا دوازده جلسه غیرمتوالی در طول یکسال بدون داشتن عذر موجه (به تشخیص شورا) در جلسات شورا شرکت نکند موضوع برای سلب عضویت وی به هیأت حل اختلاف استان موضوع ماده 82 قانون شوراهای اسلامی کشور ارجاع خواهد شد.

ماده 33 :
در صورت درخواست بخشداری ذیربط مبنی بر معرفی عضو منتخب شورا برای تکمیل اعضای شورای اسلامی بخش شورا موظف است فردی را از بین اعضای خود انتخاب و در موعد مقرر به بخشداری معرفی نماید.

ماده 34 :
هرگاه شورا در اثر فوت، استعفا و یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، حد نصاب لازم، مندرج در ماده 12 همین آئین‌نامه را برای تشکیل جلسات از دست بدهد، طبق ماده 31 قانون شوراهای اسلامی کشور عمل خواهد شد.

  • تبصره : تا تجدید انتخابات و تشکیل مجدد شورا، وظایف آن به وسیله شورای اسلامی بخش انجام خواهد شد.