اردیب (ارابه) نگین کویر

سند قدیمی مربوط به سال 1259هجری قمری برابر با 1217هجری شمسی

اردیب نگین کویر-عباس ثابتی

قباله ایست به خط مرحوم حاج سید میرزا قاضوی الموسوی (نیای نگارنده)درسال 1259هجری قمری .آقای علی اکبر عراقی بوکالت از طرف محمد امین خان فرزند اسماعیل خان عامری یک نیمروز آب وملک اردیب را به آخوند ملاحسین زفرقندی (نیای نگارنده)بمبلغ  هشت تومان و.... پول رایج ناصری فروخته است.

مهرهای مندرج دراین قباله:1-مهرفروشنده علی اکبرابن محمد عراقی (اردستانی)2-مهر حاج سید میرزا در صدر قباله "عبده الراجی سید میرزا موسوی" 3-مهر حاجی میر کاظم 4-مهر مرتضی موسوی  که مهر زیبایی می باشد. در ظهر آن مهر ملاحسین زفرقندی باعنوان "یاحسین ادرکنی "درج می باشد.

این قباله بیانگر ارزش وقیمت بالای آب واملاک در 172 سال پیش  در روستای ییلاقی اردیب می باشد.