اردیب (ارابه) نگین کویر

تنها عشق زانو نمی زند

میتوان پرنده رادرقفس زندانی کرد.............

               ولی نمیتوان پرواز را به بندکشید...............

                          میتوان مسیرآب را عوض کرد...........

                                 ولی نمیتوان جلوی آب راگرفت...........

                        میتوان گلهارادرپشت سیمهای فلزی محاصره کرد............

                                    ولی نمیتوان رایحه ی گلهارابچنگ آورد....................

                میتوان جسم رابه زنجیرکشید............

                         ولی نمیتوان روح واندیشه رابه اسارت برد..............

                               میتوان درختان را قطع کردوشاخه هایشان راشکست......

                        ولی نمیتوان به پائیزدستوردادکه ازبرگزاری جشنواره ی......

                                         رنگین کمان رنگهای پائیزی دست بکشد.............

                میتوان زیبائیهارانادیده گرفت ............

                                  ولی نمیتوان آنهارا محونمود.............

                       نیلوفران آبی به احترام خورشیدگلبرگهای خودرابیدارمی کنند....

                     وباغروب آفتاب آنهاراجمع می کنندوبخواب میروند...........

                           مگرمیشودآنهاراازاین ضیافت الهی محروم ساخت...........

             مگرمیشودروشنائی رابرای همیشه درپشت تاریکی نگه داشت........

      هنگامی که اراده ای شکل می گیردوعشقی متولدمیشودایستادگی.........

                                  درمقابل آن بیفایده میباشد..............

                                           تنها عشق زانو نمی زند................

                                                                             ومغلوب نمیشود.............

شعر ازحمیدثابتی