به بهانه سالروز بزرگداشت ملاصدرا

وی به تبتع و تفحصآرای فلاسفه و کلام و فلاسفه مشائی و اشراقی اشتغال داشت.
2-
مرحله تهذیب نفس وریاضت و مکاشفه در روستای کهک که نهایتا به کشف حقائق ربانی و علوم الهی منجرگردید.
3-
مرحله تالیف و تدریس در شیراز که طی این دوره، تقریبا تمام آثار خودرا تالیف کرد.
صدر المتالهین در مرحله سوم عمر خود گذشته از تالیف آثار گرانبهاو پر ارج، شاگردان بزرگی نیز تربیت نمود که مشهورترین آنهاملا محسن فیضکاشانی وملا عبدالرزاقلاهیجیبودند که هر دو علاوه بر داشتن سمت شاگردی، داماد وی نیزبودند.

ابتکاراتملاصدرا در فلسفه اسلامی
ملاصدرا حکمت الهی و فلسفه اسلامی را وارد مرحلهجدیدی کرد. وی در آنچه علم اعلی یا علم کلی یا فلسفه اولی یا حکمت الهی خوانده میشود، و تنها همین بخش است که به حقیقت، فلسفه است و فلسفه حقیقی خوانده می شود،تمام فلاسفه پیشین را تحت الشعاع قرار داد، اصول و مبانی اولیه این فن را تغییر دادو آن را بر اصولی خلل ناپذیر استوار کرد. فلسفه صدرا از یک نظر به منزله چهار راهیاست که چهار جریان یعنی حکمت مشائی ارسطوئی و ابن سینائی، و حکمت اشراقی سهروردی، وعرفان محیی الدینی، و معانی و مفاهیم کلامی با یکدیگر تلاقی کرده و مانند چهار نهرسر به هم برآورده رودخانه ای خروشان به وجود آورده اند. از نظر دیگر، فلسفه صدراییبه منزله صورتی است که بر چهار عنصر مختلف پس از یک سلسله فعل و انفعالها اضافه شودو به آنها ماهیت و واقعیت نوین بخشد، که با ماهیت هر یک از مواد آن صورت متغایراست. فلسفه صدرا یک نوع جهش است که پس از یک سلسله حرکتهای مداوم و تدریجی در معارفعقلی اسلامی رخ داده است. فلسفه صدرا از نوع سهل ممتنع است، به ظاهر بسیار سادهاست، عبارتش ادیبانه و منشیانه است، اما یک فرد بسیار مستعد سالها باید کار کند تابه مرحله اول برسد یعنی بفهمد که آنرا نمی فهمد، تا بار دیگر با دید دیگری واردشود. بسی افراد سالها عهده دار تدریس فلسفه صدرا بوده اند در حالی که به عمق آننفوذ نکرده اند، از اینرو توصیف و تحلیل کار صدرا کار هر فلسفه خوانده ای نیست.

آثار و تالیفاتصدرالدین شیرازی
-
ادبیات: اشعار- دیوان
- تفسیر:
1. اسرارالآیاتو انوار النبیات
2.
تفسیر القرآن الکریم: مشتمل بر تفسیربرخی از سور آیات است که در سال 1321 چاپ شده است. این کتاب مشتمل بر تفسیر سورهفاتحه، بقره تا آیه 62، آیة الکرسی، سوره سجده،سوره یس، سورهحدیدسوره جمعه،سورهواقعه،سوره طارق،سورهزلزال، سوره ضحی و تفسیر آیه «و تری الجبال تحسبها جامدة» وتفسیر آیهمبارکه نور وسوره اعلی میباشد که این سوره در حاشیه کشف الفواید نیز چاپ شده است. این کتاب در 7 جلد نگارشیافته است.
3.
معانی الالفاظ المفردة من القرآن: بعضی از الفاظ قرآن کریم را بهشکل تفسیر مفردات به طور پراکنده به زبان عربی تالیف نموده است بر اساس فهرستکتابخانه مرکزی تهران از روی «معانی الاخبار» صدوق با حذف سند و با عنوانهای بابترتیب یافته است.
4.
تفسیر سوره التوحید: تفسیر سوره اخلاص به زبان عربی باحجمی اندک و تعداد نسخه هایی کمتر از تفاسیر دیگر ملاصدرا شناسایی شده است.
5.
تفسیر سوره الفاتحه: تفسیری عربی از سوره حمد حاوی معارف الهی و نکات عرفانی،اشراقات فلسفی، بیان اسرار و معانی حروف می باشد. در بعضی از نسخه ها به همراه سورهبقره یا دیگر سوره های تفسیر شده توسط ملاصدرا، استنساخ یا به چاپ رسیده است.
6.
تفسیر سوره بقره: تفسیری به زبان عربی در زمینه مکاشفات عرفانی و اشراقاتفلسفی و بیان اسرار و معانی حروف مقطعه اوائل بعضی از سور قرآن مجید و مطالب دیگرمی باشد.
7.
تفسیر آیة الکرسی- تفسیر العروة الوثقی: تفسیر فلسفی عمیقی از آیه 256 بقره در 20 مقاله است که در هر مقاله عبارتی از آیه به زبان عربی تفسیر می شود. مطالب هر مقاله با عنوانهای مختلفی همچون «مقاصد- مطالب- مشاعر- اشارات- لطیفات

/ 0 نظر / 6 بازدید