افزایش مراجعه به ماهواره

به گزارش خبرنگار اجتماعی جهان 45.4 درصد از مردم تهران بیننده ماهواره هستند کهنسبت به سال گذشته 10 درصد رشد پیدا کرده اند.
از این مقدار 40.9 درصدبیننده شبکه های فارسی زبان هستند و 14 درصد فقط شبکه خارجی میبینند.
میانگین زمان تماشای ماهواره 2 ساعت و 5 دقیقه است.
48.9
درصد ازبینندگان ماهواره فارسی وان می بینند.همچنین از وقتی شبکه فارسی وان آمده است،مخاطب بی بی سی 30 درصد کاهش داشته است.
46.2
درصد از کسانی که فارسی وان میبینند، جذابیت را عامل اصلی برای مراجعه به این شبکه دانستند.
مطابق ایننظرسنجی 48 درصد مخاطبان ماهواره، متنقاضی فیلم و سریال هستند.13 درصد دیدن شو، 6.6درصد ورزش، 6.5 درصد هنر و 3.8 درصد برنامه های علمی را دلیل تماشای ماهواره ذکرکرده اند.
50.6
درصد از پرسش شوندگان گفتند که ماهواره با فرهنگ ما سازگاریندارد و 34.8 درصد مخالفت کردند و گفتند که ماهواره منطبق با فرهنگ مااست.

/ 0 نظر / 5 بازدید