نان و نمک شهدا را خوردیم و نمکدان را...

آری، از شهدا تنها عکسی به یادگار در خانه داریم و راه و منش و سیره شهدا را به موزه تاریخ فرستادیم، بر روی خون شهدا پا نهادیم و ثمره خونشان را پایمال کردیم .

/ 0 نظر / 21 بازدید