نوحه سنتی که در این شبها در اردیب خوانده می شود.

گهواره خالی ،قنداقهخونین 
:
گهواره خالی ،قنداقه خونین
لائی لائی اصغرم برگشته رودم

من در خِیام شاه شهیدان
از مرگ اصغر باآه وافغان
گفتا رُبابه با چشم گریان
لائی لائی اصغرم برگشته رودم

رفتی به میدان همراه بابا
ازنوک پیکان نوشیده ای آب
برروی دستش رفتی تو در خواب
لائی لائی اصغرم برگشته رودم

 

ای اصغرمن،آرام جانم
رفتی وبردی تاب وتوانم
بعد از تو دیگر من ناتوانم
لائی لائی اصغرم برگشته رودم

 

نوجوان اکبر من 

مى رسد خشکْ لب از شطّ فرات ، اکبر من        نوجوان اکبر من

سَیلانى بکن اى چشمه چشم تر من !          نوجوان اکبر من

کسوَت عمر تو، تا این خم فیروزه نُمون   لعلى آورده به خون

گیتى از نیل عزا ساخت سیه معجر من       نوجوان اکبر من

تا ابد داغ تو اى زاده آزاده نهاد                      نتوان برد ز یاد

از ازل کاش نمى زاد مرا، مادر من           نوجوان اکبر من

تازشست ستم خصم خدنگ افکن تو          شد مشبک تن تو

بیخت پرویزن غم خاک عزا بر سرمن          نوجوان اکبرمن

کردتالطمه باد اجل ا ی نخل جوان              باغ عمر تو خزان

ریخت ازشاخ طراوت همه برگ وبرمن        نوجوان اکبر من

چرخ کزداغ غمت سوخت برآتش چوخسم    تابه دامانت رسم

کاش برباددهد توده خاکسترمن                 نوجوان اکبر من

تاتهی جام بقایت زمدارمه  ومهر                دور مینای سپهر

ساخت لبریز زخوناب جگر ساغر من           نوجوان اکبر من

تا مهِ روى تو ای بَدر عرب ! شمس عراق !    خورد آسیب محاق

تیره شد روز پدر، گشت سیه اختر من           نوجوان اکبر من

گر برین باطله یغماکَرَمِ  شبه رسول               نکشد خطّ قبول

خاک بر فرق من و کلک من و دفتر من         نوجوان اکبر من

/ 0 نظر / 22 بازدید