پست های ارسال شده در مهر سال 1392

بسی شاعروعالم ونیک بین به خود پرورانده است این سرزمین

فرزین ثابتی (آصف) 1- میرزاجعفراردیبی (فرزند محمدحسین اردیبی )برادر حاج عبدالعلی از مفاخر منطقه بیابانک در عهد قاجار بوده است.وی منشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید