پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1393

استادفرزین ثابتی برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک افزود.

اردیب نگین کویر: باعث بسی افتخار وخرسندی است که عزیزی از روستای اردیب  استادفرزین ثابتی    برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 16 بازدید

بررسی عوامل تعیین‌کننده و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین کانال‌های افزایش کارایی اقتصادی در بنگاه‌های محلی از طریق ارتباط بین شرکت چند‌ملیتی و تولیدکنندگان و خریداران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

بچه کویر عزیز به ارا،ایرا وائیرا ی خود افتخار نمایید بامستندات ارابه اردیب است.

درپی ارائه مستندات  درخصوص قرائ سبعه  مجددا وبلا گ بچه کویر به درج مطلبی اهتمام گماشت که  در خصوص روستای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید