نیایشی زیبا از امام سجاد (ع)

الهی 

 دردهایی هست که نمی توان گفت و گفتنی هایی هست 

که هیچ قلبی محرم آن نیست

الهی 

اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت

و زخمهایی هست که هیچ مرحمی آنرا التیام نمی بخشد

وتنهایی هایی هست که هیچ جمعی آنرا پر نمی کند...

الهی

پرسش هایی هست که جز تو کسی قادر به پاسخ دادنش نیست

دردهایی هست که جز تو کسی آنرا نمی گشاید

قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود...


/ 0 نظر / 47 بازدید