رویکرد سازنده و یا مخرب در زندگی؟ یکی را انتخاب کنید...

 


در رویکرد سازنده روی مسایل کنونی تأکید می شود اما در رویکرد مخرب، مدام مسایل قدیمی، مطرح می‌شوند.
در رویکرد سازنده احساسات منفی و مثبت هر دو بیان می‌شوند اما در رویکرد مخرب تنها احساسات منفی بیان می‌شود.
در رویکرد سازنده، اطلاعات کامل و درست داده می‌شود. اما در رویکرد مخرب اطلاعات انتخابی داده می‌شود.
در رویکرد سازنده، موضوع مورد تمرکز در تعارضات به جای شخص، به مسأله معطوف است. اما در رویکرد مخرب، تعارض به جای مسأله، به فرد معطوف است.
در رویکرد سازنده، هر دو می‌پذیرند که هر دو مقصرند. و هر کس سهم خودش را در مشکل می‌پذیرد. بدون سرزنش دیگری اما در رویکرد مخرب هریک دیگری را برای مشکل سرزنش می‌کند.
در رویکرد سازنده بر شباهت‌ها متمرکز می‌شوند. اما در رویکرد مخرب بر تفاوت‌ها متمرکز می‌شوند.
در رویکرد سازنده، همسران، تغییر را برای پیشگیری از رکود انتخاب می‌کنند. اما در رویکرد مخرب تغییر را به حداقل می‌رسانند و تعارض را افزایش می‌دهند.
در رویکرد سازنده هر دو برنده هستند. اما در رویکرد مخرب یکی برنده و یکی بازنده، یا هر دو بازنده هستند.
در رویکرد سازنده با حل تعارض، صمیمیت را افزایش می‌دهند.اما در رویکرد مخرب تشدید تعارض، صمیمیت را کاهش می‌دهد.
در رویکرد سازنده اعتماد به رابطه و فرد مقابل وجود دارد.اما در رویکرد مخرب سوءظن نسبت به رابطه و فرد مقابل وجود دارد... 

/ 0 نظر / 80 بازدید