دل می رود زدستم صاحبدلان خدا را

دست های کوچکش
 
به زور به شیشه های ماشین شاسی بلند حاجی می رسد
 
التماس می کند : آقا… آقا "دعا " می خری؟
 
و حاجی بی اعتنا تسبیح دانه درشتش را می گرداند
 
و برای فرج آقا "دعا " می کند!!!!!
/ 1 نظر / 23 بازدید
علی

یعنی شاسی بلندا فقط مال حاج آقاهای منتظر ظهوره؟