به کجاچنین شتابان ؟؟؟؟؟

هردم از این باغ بری میرسد                     تازه تر از تازه تری می رسد

 

موضوع حول وحوش یه معامله و فروش درسطح فرهنگی است همه بدنبال نگهداری مراکز آموزشی و....می باشند اماتصمیم سازان منطقه ما مانند دور افتادگی ومحرومیت آن نواحی ازاتاق تراوش فکرشان تصمیمات ونبوغ شگرف وخارق العاده متبلور می شود از اجرای اصل 44 چیزهایی شنیده ودیده ایم خصوصی سازی  در دید کلان عالیست اما چی ؟کی ؟کجا؟چرا؟به چه قیمتی؟ازچه ناحیه ای ؟اینهمه جا،باقیمت بیشتر ....چرامدرسه؟چرامدرسه اردیب؟

پاسخگوی این قضیه کیست؟نمایند محترم؟!اهالی شورای اردیب ؟خوداهالی روستا؟مسئولین آموزش و پرورش؟بخشدار؟استاندار؟تصمیم سازان از کدام اتاق فکر چنین نبوغی راخلق می کنند؟چون مالک و فروشنده مدرسه مجهول می باشد مورد خطاب خود را....قرار می دهیم .

......

ماروستایی داریم درمیان حدودا12 روستا از توابع شهرستان خوروبیابانک از استان اصفهان واقع در کشور جمهوری اسلامی ایران .تنها مرکز آموزشی که از دهه 40 به یادگارمانده مدرسه ای می باشد که با تمهیدات مسئولین وقت بدین شکل درآمده واکنون بهترین راه رابه جای بازسازی و ساخت آن  ویرانی  وتبدیل به باغ ویا....تشخیص داده اند و حسب اطلاع به مبلغ 16000000تومان مرکز آموزشی که باخون ودل مردم روستا عجین بودهوساخته شده  است ومایه افتخار می باشد فروخته اند؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!حالا شما بگوئید به که بگوییم.

دوستان شرح پریشانی من گوش کنید

چندین سوال؟؟؟؟؟؟

مدارس به چه قیمتی فروخته می شود؟فروش فر هنگ وابنیه قدیمی ومرکز آموزشی به چه قیمتی ؟اینهمه زمین وملک چرافروش مدرسه ؟چرامدرسه اردیب؟چراقدرت ساخت وبازسازی نداریم ؟پول حاصله از فروش کجامی رود؟طعمه بعدی؟چرابدون اطلاع اهالی روستا ؟خریداروذینفع کیست؟منتفع مردم روستا هستندیاخریداران؟خریدار ؟مکان فروشی بعدی ؟؟؟؟

این کهنه  رباط  را که عالم نامست  

و  آرامگه  ابلق   صبح  و شامست

               بزمیست که وامانده صدجمشیداست              

قصریست که تکیه گه صدبهرامست

باعنایت به شرح بیان شده به تصمیم گیران وتصمیم سازان این بیت راتقدیم می کنم  

      دست دردست هم دهیم به مهر        میهن خویش  را  کنیم   آباد

/ 2 نظر / 4 بازدید
اسماعیل مولوی

سلام خواهشمند است اطلاعيه جهاد علمي را در خصوص برگزاري نشست دانشجويي در ايام بين دو ترم در وبلاگ خود انعكاس دهيد.

گه خوردن فروختن