سخنانی زیبا از امام علی (ع)

بدترین دوست،‌ کسی است که برای او به رنج و زحمت افتی.

 نابود شد ، کسی که ارزش خود را ندانست.

 هم نشین بی خرد مباش، که کار زشت خود را زیبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشی.

 کار اندکی که ادامه یابد، از کار بسیاری که از آن به ستوه آیی امیدوار کننده تر است.

 هنگامی که توانایی فزونی یابد، شهوت کاستی گیرد.

 ای فرزند آدم ! خودت وصی مال خویش باش، امروز به گونه ای عمل کن که دوست داری پس از مرگت عمل کنند. 

 تندخویی بی مورد نوعی دیوانگی است، زیرا که تندخو پشیمان می شود، و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگی او پایدار است.

 هر گاه تهیدست شدید با صدقه دادن، با خدا تجارت کنید.

 وفاداری با خیانت کاران نزد خدا نوعی خیانت، و خیانت به خیانت کاران نزد خدا وفاداری است.

/ 0 نظر / 22 بازدید