استادفرزین ثابتی برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک افزود.

اردیب نگین کویر: باعث بسی افتخار وخرسندی است که عزیزی از روستای اردیب  استادفرزین ثابتی    برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 2 بازدید

بررسی عوامل تعیین‌کننده و رابطه بین سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی

یکی از مهم‌ترین کانال‌های افزایش کارایی اقتصادی در بنگاه‌های محلی از طریق ارتباط بین شرکت چند‌ملیتی و تولیدکنندگان و خریداران ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

بچه کویر عزیز به ارا،ایرا وائیرا ی خود افتخار نمایید بامستندات ارابه اردیب است.

درپی ارائه مستندات  درخصوص قرائ سبعه  مجددا وبلا گ بچه کویر به درج مطلبی اهتمام گماشت که  در خصوص روستای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید
شهریور 94
9 پست
مرداد 94
15 پست
تیر 94
35 پست
خرداد 94
24 پست
اسفند 93
17 پست
بهمن 93
8 پست
دی 93
31 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
1 پست
شهریور 93
6 پست
مرداد 93
35 پست
تیر 93
50 پست
خرداد 93
21 پست
اسفند 92
30 پست
بهمن 92
22 پست
دی 92
26 پست
آذر 92
25 پست
آبان 92
33 پست
مهر 92
35 پست
شهریور 92
15 پست
مرداد 92
28 پست
تیر 92
47 پست
خرداد 92
40 پست
اسفند 91
18 پست
بهمن 91
16 پست
دی 91
15 پست
آذر 91
24 پست
آبان 91
23 پست
مهر 91
16 پست
شهریور 91
27 پست
مرداد 91
42 پست
تیر 91
35 پست
خرداد 91
33 پست
اسفند 90
26 پست
بهمن 90
26 پست
دی 90
34 پست
آذر 90
24 پست
آبان 90
24 پست
مهر 90
20 پست
شهریور 90
22 پست
مرداد 90
32 پست
تیر 90
18 پست
خرداد 90
11 پست
اسفند 89
18 پست
بهمن 89
14 پست
دی 89
27 پست
آذر 89
23 پست
آبان 89
33 پست
مهر 89
24 پست
شهریور 89
30 پست
مرداد 89
33 پست
تیر 89
23 پست
خرداد 89
35 پست
اسفند 88
12 پست
بهمن 88
12 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
6 پست