# اشعارفرزین(آصف)_ثابتی

استادفرزین ثابتی برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک افزود.

اردیب نگین کویر: باعث بسی افتخار وخرسندی است که عزیزی از روستای اردیب  استادفرزین ثابتی    برگ زرین دیگری به افتخارات شهرستان خوروبیابانک ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 17 بازدید

بسی شاعر و عالم نیک بین ............به خود پرورانده است این سرزمین

فرزین ثابتی (آصف) 1- میرزاجعفراردیبی (فرزند محمدحسین اردیبی )برادر حاج عبدالعلی از مفاخر منطقه بیابانک در عهد قاجار بوده است.وی منشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید